I Shop Now – לוח הוידאו של ישראל

לפרסום בלוח צור קשר עוד היום, מחירים מפתיעים לרגל ההשקה.

צרו קשר בטלפון: 04-6925221
contact@agictv.com

הזמינו את צוות הצילום

תנאים ושימוש

המבצעים המתפרסמים באתר זה הינם על אחריותם הבלעדית של המפרסמים לרבות בדבר אמינותם, נכונותם, עדכניותם ותוכנם וכי הצגתם באתר אינה מהווה המלצה ו/או חוות דעת של האתר לעניינם. למען הסר כל ספק, הרי האתר מהווה אך פלטפורמה להצגתם של המבצעים, ובשום מקרה, לא יהווה האתר צד לכל עסקה שבין הגורם המפרסם לבין הגולש באתר וממילא לא יהא אחראי, בין היתר, לאיכותו, טיבו ומועדי אספקתו של המוצר ו/או השירות שיינתנו ו/או יירכשו במסגרתו ולא יישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שינבעו ו/או יגרמו מכך, ללא יוצא מהכלל.

[/vc_column

]